ELEKTRO - CENTRUM

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonej przez nas działalności jest firma PLAYBACK Małgorzata Fastyn, ul. Warszawska 25, 05-822 Milanówek, NIP: 5291002318, tel. 22 724-76-64, mail: playback@hoga.pl

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie w celu realizacji zawieranych umów sprzedaży towarów i/lub usług.
Dane są archiwizowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Dane osobowe nie są przekazywane/udostępniane żadnym innym podmiotom, z wyłączeniem organów Administracji Skarbowej zgodnie z art. 6 ust.1 lit.c w/wym rozporządzenia.

W celu realizacji ewentualnych kolejnych umów dane osobowe przechowywane są po zrealizowaniu bieżącej umowy sprzedaży przez okres nie dłuższy niż 3 lata, a w przypadku osób fizycznych będących konsumentami przez okres 1 roku od końca roku w którym zrealizowana została ostatnia umowa.

Każda osoba, która udostępniła nam swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do swoich danych, oraz żądania ich modyfikowania lub usunięcia. Żądanie takie może zostać zgłoszone pisemnie, drogą elektroniczną lub ustnie w siedzibie lub oddziale firmy.